Dit is de privacyverklaring van Vertrouwen in Verandering (VinV), gevestigd in Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65194861 (hierna: ‘Vertrouwen in Verandering’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Vertrouwen in Verandering mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de Vertrouwen in Verandering website bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Vertrouwen in Verandering verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • zich inschrijft voor een evenement, een opleiding, of een andere activiteit dat Vertrouwen in Verandering aanbiedt;
 • ons contactformulier invult;
 • zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 • een reactie achterlaat op onze site;
 • een formulier invult voor enige Vertrouwen in Verandering – dienst of -informatieverstrekking.

Vertrouwen in Verandering verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 • naam;
 • voornaam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • bedrijf;
 • functie;
 • bankrekeningnummer

Vertrouwen in Verandering kan deze gegevens gebruiken om:

 • verzoeken van u in behandeling te nemen;
 • u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, evenement of een andere activiteit van c.q. namens Vertrouwen in Verandering
 • de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • de website van Vertrouwen in Verandering te optimaliseren;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • een aanvraag voor een dienst van Vertrouwen in Verandering aan u in behandeling te nemen.
2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Vertrouwen in Verandering per e-mail aan info@vinv.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop Vertrouwen in Verandering persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die Vertrouwen in Verandering met betrekking tot u verwerkt;
 • het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Vertrouwen in Verandering.
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Vertrouwen in Verandering zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Vertrouwen in Verandering zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

Vertrouwen in Verandering zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of Vertrouwen in Verandering daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.